Άρθρα

Σεμινάριο: Η Προφορική Εξέταση στις Πανελλαδικές

Διαδικτυακό Σεμινάριο – Webinar

“Η Προφορική Εξέταση στις Πανελλαδικές”

Μια προσπάθεια να βοηθηθούν οι Μαθητές, γνωρίζοντας όσα απαιτούνται για τις εξετάσεις αυτές


Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Ώρα έναρξης: 17:00


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

17:00 Προσέλευση στο e-Αμφιθέατρο του Εκπαιδευτηρίου

17:10 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗΣ
Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου
Παρουσίαση: Ακριβής Διαδικασία της Προφορικής Εξέτασης

17:30 ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Παρουσίαση:
– Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
– Δικαιώματα των Μαθητών την ώρα της εξέτασης

Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις Μαθητών και Γονέων οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθόλη τη  διάρκεια της Εκδήλωσης στο info@ekpedefsitheoritiko.gr και θα απαντηθούν στο τέλος των Εισηγήσεων.


Δείτε την πρόσκληση και σε μορφή pdf


 

Σεμινάριο Ενημέρωσης Γ’ Λυκείου

Διαδικτυακό Σεμιvάριo Evημέρωσης – Webinar


Mαθητώv Γ’ Λυκείoυ Θεωρητικής Kατεύθυvσης
για Σχoλές και Eπαγγέλματα

Οι Θεωρητικές Σπουδές σ’ έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς”


Kυριακή 13 Φεβρoυαρίoυ 2022

Oργάνωση Σεμιναρίου – Συντονισμός Εισηγητών:
Σoφία Tριπαμπoύκη
Συντονισμός Σεμιναρίου: Aμαλία Xαίρη-Tριπαμπoύκη


Πρόγραμμα Σεμιvαρίoυ

09:45 Πρoσέλευση στo Διαδικτυακό Aμφιθέατρo

10:00 Στράτoς Στρατηγάκης: Eισήγηση – Oπτική Παρoυσίαση “Oι Θεωρητικές Σπουδές σ’ έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς”
– To Σύστημα Eισαγωγής στα Παvεπιστήμια 2022
– Δώδεκα μύθoι για τηv επιλoγή Σπoυδώv και Eπαγγέλματoς.
– Kριτήρια Eπιλoγής Eπαγγέλματoς
– Έvα πτυχίo πoλλoί δρόμoι.
– Tα Eπαγγέλματα τoυ Mέλλovτoς.
– O Eπαγγελματίας τoυ Mέλλovτoς.
– Oι δεξιότητες τoυ 21
αιώvα.
«Oδηγός Σταδιoδρoμίας»: H πιo σύγχρovη μηχαvή αvαζήτησης για Σπoυδές και Eπαγγέλματα

11:30 Σύvτoμες Eισηγήσεις – Oπτικές Παρoυσιάσεις για τις κυριότερες Σχoλές – Eπαγγέλματα
Σoφία Tριπαμπoύκη:
– Σχoλές “Oμπρέλα”
-Σχoλές “διαμάvτια” στo Mηχαvoγραφικό
Γιώτα Γκoβόστη: Δημoσιoγραφία – Eπικoιvωvία

12:15 Διάλειμμα

12:35 Διαμαvτής Σταματίoυ: Noμικά Eπαγγέλματα
Γιώργoς Mπoύρας: Ψυχoλoγία
Στασιvή Σιχλιμίρη: Eκπαιδευτικά Eπαγγέλματα – Σχoλές
Mαρoύσα Moυτάφη: Ξεvόγλωσσα – Διερμηvεία
Θα ακoλoυθήσoυv ερωτήσεις Mαθητώv και Γovέωv oι oπoίες θα υπoβάλλovται ηλεκτρovικά καθόλη τη διάρκεια της Eκδήλωσης στo info@ekpedefsitheoritiko.gr και θα απαvτηθoύv στo τέλoς τωv Eισηγήσεωv.

Στη διάρκεια τωv Aπαvτήσεωv θα καλυφθoύv & oι Σχoλές:

• Kοινωνικής Eργασίας
• Στρατιωτικές
• Tεχνών
• TEΦAA


Aπαραίτητη η Δήλωση συμμετoχής στηv Γραμματεία της EKΠAIΔEYΣHΣ ΘEΩPHTIKO στα τηλέφωvα 2108064630, 2106120125, 6978 110702


Δείτε την πρόσκληση σε μορφή pdf


 

Σεμινάριο: Η ορθή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ


Σας καλούµε την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, στις 17:00, να παρακολουθήσετε το Διαδικτυακό Σεµινάριο µε θέµα:
Η ορθή Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού

Είναι µια προσπάθεια να σας βοηθήσουμε στην κρίσιμη αυτή διαδικασία, που καθορίζει σημαντικά το Επαγγελματικό σας Μέλλον, και αν δεν γίνει σωστά, πολύ δύσκολα διορθώνεται.

Πρόγραμμα

17:00 Σύνδεση µε το Διαδικτυακό Αµφιθέατρο


17:15 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, Διευθυντής Εκπαιδευτηρίου

• Αξία και Ανάγκη του Σεµιναρίου

• Το φαινόµενο του Γαµήλιου Μπουφέ

• Ποιοί εξ ορισµού είναι Κακοί Σύµβουλοι

• Τι δηλώνω όταν δεν έχω έντονη επιθυµία για κάποια σχολή.

• Αλλάζω συνεχώς επιθυµίες. Τι να κάνω;

• Τα µόρια των πρώτων

• Ποιές και πόσες σχολές δηλώνουµε;

• Ποιές δεν δηλώνουµε;


17:30 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, Μαθηµατικός – Ερευνητής – Σύµβουλος Σταδιοδροµίας: Εισήγηση – Οπτική παρουσίαση

• Φιλοσοφία της Συµπλήρωσης Μηχανογραφικού

• Το Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό

• Πως δηλώνονται οι Σχολές

• Κριστήρια Ιεράρχησης Σχολών

• Τα 4 βήµατα για την ορθή Συµπλήρωση

• Οι επιπτώσεις εάν παραληφθεί κάποιο βήµα

• Τα συνήθη σφάλµατα στην Συµπλήρωση

• Πότε οριστικοποιούµε το Μηχανογραφικό

• Και αν αλλάξω γνώµη µετά;

• Παρουσίαση του Portal “ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ”: βασικότατο εργαλείο για την Συµπλήρωση

• Ζωντανά (στην οθόνη) Εικονική Συµπλήρωση ενός τυπικού Μηχανογραφικού.


19:00 ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ, Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού

• Σύντοµη παρουσίαση των Σχολών

– κατά οµάδες
– κατά επαγγέλµατα

• Συγγενείς σχολές

• Φαινοµενικά συγγενείς, αλλά ουσιαστικά διαφορετικές σχολές

• Φαινοµενικά διαφορετικές, αλλά ουσιαστικά συγγενείς σχολές.


19:30 Απαντήσεις σε Γραπτές Ερωτήσεις των Μαθητών – Γονέων.Δείτε τη πρόσκληση σε μορφή pdf

Σεμινάριο Ενημέρωσης – Γ΄ Λυκείου

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Δείτε την πρόσκληση και σε μορφή pdf

Σεμινάριο διαχείρισης χρόνου και αποδοτικής μελέτης μαθητών Γ΄ Λυκείου